ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайни потребители на „ G-NeT" гр.Банско, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия N08-01-17 / 15.01.2009г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОПЕРАТОР: всяко лице, което осъществява далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа и/или осъществява далекосъобщения чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия

ПОТРЕБИТЕЛ : а)физическо лице - с име и номер на документ за самоличност, ЕГН документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.) б) едноличен търговец - с наименование (фирма) адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ и лицето което го представлява в) юридическо лице - с наименование (фирма) адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ и лицето което го представлява 46.Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощени от тях лица и се изпращат на адреса на всяка от страните, посочен в договора

АБОНАТ: физическо или юридическо лице, което е страна по договор с оператор, който предоставя далекосъобщителни услуги, за предоставянето на тези услуги

КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: са потребители, включително абонати, които ползват далекосъобщителна услуга, без да предоставят далекосъобщителни услуги чрез нея:

СТРАНИ: обобщено наименование на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на настоящите Общи условия.

КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация

ВЪНШНИ ПРИЧИНИ: а) причини независещи от ОПЕРАТОРА - откраднати или скъсани кабели, откраднати устройства, причини извън далекосъобщителната мрежа на ОПЕРАТОРА, прекъсване на електрозахранването в района, токови угари, спад в напрежението и т.н б)непреодолима сила - събитие с непреодолим характер, извън контрола на Страните, произтичащо след датата на подписване на Договора и пряко засягащо изпълнението на задълженията на Страните по Договора и/или наличието на това събитие не е в резултат на небрежност на съответната страна и не може да бъде предотвратено чрез предприемане на съответните мерки от тази Страна. Случаите на Непреодолима сила включват, без ограничаване до посочените тук, следното: земетресения, наводнения, пожари, гръмотевични бури и други природни бедствия, епидемии; война, революция, въстание, бунт или други граждански събития; правителствено ембарго, ограничаване на други дейности, промяна в законодателството на Р.България и т.н

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

1 .С тези Общи условия на Договора между „МиС 70“ ООД ,булстат: 10790737, със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон 54, наричан по долу „ОПЕРАТОР", и неговите крайни потребители наричани по долу „ПОТРЕБИТЕЛИ" се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Обща лицензия N08-01-17 / 15.01.2009г. , издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщигелна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричана по кратко „МРЕЖАТА".

2.Тези Общи условия за задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

3.ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

РАЗДЕЛ II Услуги предоставяни от ОПЕРАТОРА :

4.ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА достъп до Интернет и Кабелна телевизия

5.ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 24 часа от датата на сключване на договора за предоставяне на услугата.

РАЗДЕЛ III Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛ ИТЕ.

6.Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРБИТЕЛЯ се счита за сключен от датата на подписването му за срок от 1 (една) година и се подновява автоматично, ако никоя от страните не е заявила писмено желание за прекратяването му в срок не по-малък от 30 (тридесет) дни преди изтичането му.

7.В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРБИТЕЛЯ; услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за предоставяне на услугата, адрес за кореспонденция /ако е различен

8.Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства: 8.1.Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срок на действието му. 8.2.Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадена му от закона компетентност. 8.3.Нито една от страните по настоящите общи условия не може да бъде държана отговорна от другата страна за неизпълнение на задължения по тези Общи условия в случай на Непреодолима сила.

РАЗДЕЛ IV Права на ОПЕРАТОРА

9.0псраторът има право : 9.1.да предоставя на ПОТРБИТЕЛИТЕ далекосъобщителни услуги но Раздел II от тези Общи условия 9.2.да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в срокове, определени от тези Общи условия; 9.3.да прекрати без предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на месечната цена в срок от 3 /три/ дни след изтичане на срока за плащане. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си. 9.4.Да спира предоставянето на услуги, да изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от мрежата, както и да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно РАЗДЕЛ VIII от настоящите Общи условия незабавно, след констатиране на нарушението. Нарушението се констатира по следната методика: 9.4.1.Констатиране на нарушени параметри на предоставяне на услугата от администраторите на ОПЕРАТОРА или оплакване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; 9.4.2.Локализиране на източника; 9.4.3.Посещение при ПОТРЕБИТЕЛЯ, източник на проблема; 9.4.4.Отстраняване на проблема; 9.4.5.Замерване на параметрите и установяване па резултата; 9.5.да получава обезщетения, съгласно настоящите Общи условия; 9.6.да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА; 9.7.в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до помещенията му с цел изграждане, поддържане, настройка, профилактика и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;

10.ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да изключи до отстраняване на пречката всеки ПОТРЕБИТЕЛ, които със своите действия или бездействието си пречи на нормалното ползване на услугата от трети лица /вируси, спам и др./, като: 10.1.ОПЕРАТОРЪТ следи трафика по IP адрес /МАС адрес/ и локализира източника., При възможност ОПЕРАТОРЪТ блокира временно само определени портове, до отстраняване на пречката 10.2.В случаи, че мерките по предходната подточка не дадат резултат, ОПЕРАТОРЪТ прибягва до моментно изключване на части от мрежата до локализиране на конкретния ПОТРЕБИТЕЛ: 10.3.ОПЕРАТОРЪТ не дължи намаление на цената за периода до отстраняване на проблема. 10.4.ОПЕРАТОРЪТ дължи намаление на цената, в случаите когато неправомерно е спрял достъпа па ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугата. Намалението е на базата на цената за ползване на услугата, разбита на равни части по дни, като се смята всеки започнат дсн/00:00ч./

11.При злоумишлени действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати едностранно индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ без предизвестие. 11.1.Злоумишлени са всички действия и бездействия, при които извършителят знае или предполага, че могат да доведат до вреди за ОПЕРАТОРА и/или други ПОТРЕБИТЕЛИ. 11.2.За злоумишлени се считат и физически щети по кабелите и оборудването на ОПЕРАТОРА разположено в помещение на ПОТРЕБИТЕЛЯ; 11.3.Злоумишлени действия целящи да влошат качеството на услугата се констатират по IР/ МАС адрес или чрез локализиране по метода на изключването на сегменти от мрежата; 11.4.При неправомерно прекратяване на договора, ОПЕРАТОРЪТ дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка в размер на една месечна абонаментна цена, заплащана от ПОТРЕБИТЕЛЯ към датата на изключването му. Сумата се възстановява в рамките на 48 часа или се приспада от абонаментната цена за първия месец. 11.5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи еднократна цена за повторно активиране на услугата

РАЗДЕЛ V Задължения на ОПЕРАТОРА

12.ОПЕРАТОРЪТ е длъжен: 12.1. да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитна съвместимост, нравилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани качеството на услугите и безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда; 12.2.ОПЕРАТОРЪТ е длъжен: *да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове; *да използва далекосъобщителни устройства само по предназначение и начина, определени от производителя; *да не изменя техническите параметри на използваните далекосъобщителни устройства 12.3.да осигурява непрекъсната, надеждна качествена работа на МРЕЖАТА за 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата; 12.4.да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 12/дванадесет/ часа по-рано писмено за планирано прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошено качество на услугата; 12.5.да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 3 /три/ месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка на тези разплащания; 12.6.да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи; 12.7.да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 12.8.да отстранява повредите дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа при възможно най-кратък срок, след отпадане на причините; 12.9.да отстранява възникнали повреди по мрежата при нормални условия на работа в срок от 24 часа; 12.10.да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване; 12.11.да уведомява писмено и/или аудио-визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услуги, наложени от компетентни органи при извънредни обстоятелства или във връзка с национална сигурност и отбрана на страната; 12.12.да предоставя по телефона информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;1 2.13.да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокое или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете предвидени в настоящите Общи условия; 12.14.да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им; 12.15.да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни; 12.16.да гарантира тайната за съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията (ЗД); 12.17.да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

13.ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предоставя услуги на всички потребители при условията на равнопоставеност, като не създава предимства за отделните потребители или група от тях по отношение на една и съща услуга.

14. ОПЕРАТОРЪТ е задължен да уведомява предварително писмено крайния потребител при искане за достъп до неговите помещения.

РАЗДЕЛ VI  Отговорност на ОПЕРАТОРА

15.При забава за активирането на услугите в срока по тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 10% от еднократните суми за активирането на услугите. Неустойката се изплаща в срок от един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане па съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

16. 3а неотстранени повреди в мрежата и съоръженията към нея, или по други причини в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 5 дни през един календарен месец, необходимо дните да са последователни ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща пропорционална част от дължимата месечна абонаментна цена. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получените и регистрирани уведомления

17.ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за: 17.1.Неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва услугата поради неумение, поради причини свързани с техниката, собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ или поради неговите действия довели до невъзможност за ползване на услугата. 17.2.Претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при и по повод ползване на услугата; 17.3.Щети и други вредоносни резултати, предизвикани от лоша или некачествена манипулация на ПОТРЕБИТЕЛЯ с техническите и програмни средства; 17.4.Обстоятелства и повреди извън мрежата на ОПЕРАТОРА, които правят невъзможно предоставянето на узлугата. 17.5ОПЕРАТОРЪТ не поема отговорност за инсталации, преинсталации, отстраняване на софтуерни, хардуерни проблеми на ПОТРЕБИТЕЛЯ след първоначалната инсталация на услугата, както за проблеми възникнали в следствие на вируси и др. 17.6ОПЕРАТОРЪТ не носи по никакъв начин отговорност за незнанието и неумението на ПОТРБИТЕЛЯ да ползва услугата. 17.7ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за щети по техниката на ПОТРБИТЕЛЯ причинени от природни стихии, гръмотевични бури, токови удари, злоумишлени действия или бездействия на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трети лица, както и за щети свързани с неползването на услугата17.8.ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за невъзможност за ползване на услугата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на случаите описани в точки: 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7. Отговорността на ОПЕРАТОРА е до размера на частта от месечната абонаментна цена, съответстващия на периода на използване на услугата. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по никакъв начин за каквито и да било други морални и материални щети на ПОТРЕБИТЕЛЯ възникнали в следствие на невъзможност за ползване на услугата.

18.Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законна лихва.

РАЗДЕЛ VII Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

19.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права: 19.1.да изискват сключване па индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА. 19.2да получават услугите по Раздел II с качеството и техническите параметри, съгласно тези Общи условия и договора подписан между страните, а именно пинг до входния рутер на ОПЕРАТОРА под 15 ms и загуби на пакети под 5% за три часа. 19.3.да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина указан в т. 12.10 от тези Обши условия, за проблеми свързани с ползването на услугите; 19.4.да искат информация и справки по телефона съгласно т.12.12 от тези Общи условия относно ползването на услугите предоставени от ОПЕРАТОРА; 19.5.Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.12.14 от тези Общи условия; 19.6.да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугитс предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА; 19.7.да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването; 19.8.да прекратят ползването на услугите по свое желание след подаването на тридневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА; 19.9.да прекратят временно ползването на услуги по свос желание, за период не по малък от 15 /петнадесет/ дни, след подаването на писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА;

РАЗДЕЛ VIII  Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

20.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни: 20.1.в предварително писмено съгласувано с ОПЕРАТОРА време да осигурят достъп до помещенията си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА 20.2.да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА; 20.3.да не подават сигнал на трети лица без разрешението на ОПЕРАТОРА; 20.4.да указват необходимото съдействие на упълномощени от ОПЕРАТОРА лица при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по настоящите Общи условия; 20.5.при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА три дни преди желаната дата, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена; 20.6.да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства; 20.7.да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства ^приета с ПМС N 175 от 05.08.2002г., Обн., ДВ, бр.79 от 16.08.2002г., изм., бр. 115 от 2002г., бр. 13 от 11.02.2003г.) 20.8.да не извършват каквито и да е промени в крайни устройства и да не включват към тях приспособления за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА; 20.9.да заплащат определени от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за заплащане, посочени в настоящите Общи условия; 20.10.да заплащат месечните абонаментни цени по настоящите Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхното виновно поведение 20.11.да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите; 20.12.да уведомява писмено в срок до 14 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по настоящите Общи условия; 20.13.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да позволи на ОПЕРАТОРА да използва предоставените му лични данни с цел доставка и поддръжка на услугата 20.14.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва чужди обекти /филми , програми , софтуер и др./ на авторско право / download , upload / без изричното съгласие на правоносителя , по смисъла на закона по авторско право. При използването на такива обекти на авторско право ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност по закона на авторско право.

21.Отстраняването на проблеми от ОПЕРАТОРА е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ , когато е налице самоволно инсталиране допълнителни технически устройства /хъбовс, суичове, рутери, медия конвертори, захранвания, UPS- и, реглети =, разклонители, нарушаване целостта и/или самоволно удължаване на кабела/ без съгласието на ОПЕРАТОРА и/или промяна на начина на свързването им и това доведе до повреди и/или нарушаване на нормалната работа на съоръженията /изгаряне, прекъсвания или периодично спиране на съоръженията, в следствие на неправилно свързване или проблеми с захранването с ел. енергия, загуба на пакети, нарастване на пинга, извадена или недобре сложена букса, както и генериране на трафик от вируси, дефектни мрежови карти или проблеми със софтусра от неинсталирани пачове или антивирусни програми/. За всички промени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се консултира с ОПЕРАТОРА, както преди тяхното извършване, така и след това с цел контрол на резултата. ОПЕРАТОРА дава информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормалната работа на съоръженията. Под нормална работа се разбира предоставяне на услугата без прекъсвания с параметри не по лоши от обявеното в т. 19.2 от настоящите Общи условия.

22.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ОПЕРАТОРА извършените ремонти, инсталации и настройки на машините и оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ възникнали в следствие на виновно поведение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако има такова.

23.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява и опазва техническите средства, собственост на ОПЕРАТОРА /суичове, рутсри, медия конвертори, захранвания, UPS-и, които са част от далекосъобщителната мрежа на ОПЕРАТРА и са разположени при ПОТРЕБИТЕЛЯ/ и да ги върне след прекратяване па на действието на договора.

24.ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно уведомява по телефон, писмено, имейл, ICQ или по друг удобен за него начин ОПЕРАТОРА при настъпване на повреди, аварии или други проблеми в мрежата и техническите устройства на ОПЕРАТОРА, които затрудняват или пречат на нормалното използване на услугата.

25.ПОТРЕБИТЕЛЯТ с длъжен да проверява компютъра си за вируси, троянски коне, червеи и др. При откриване на такива следва веднага да изключи мрежата и да вземе мерки за отстраняването им. В противен случай ОПЕРАТОРА има право временно да преустанови достъпа му до мрежата. ОПЕРАТОРА не дължи намаление на месечната цена за този период, като и каквито и да било обезщетения за морални и материални вреди и пропуснати ползи.

26.До 30 /тридесет/ дни от датата на включване ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от услугата, ако ОПЕРАТОРА не изпълнява условията по настоящите Общи условия чрез тридневно писмено предизвестие. В този случай ОПЕРАТОРА възстановява еднократната цена за активиране на услугата и месечната абонаментна цена за първия месец без каквито и да било удръжки в рамките на 24 часа след получаване на писменото предизвестие. Условията по тази точка са валидни само ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е уведомил надлежно /писмено/ОПЕРАТОРА за претенциите си и ОПЕРАТОРА не е предприел действия за отстраняване на проблемите.

РАЗДЕЛ IX Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИЕ

27. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия. 27.1 при неправомерно ползване на услугата ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички материални щети нанесени на ОПЕРАТОРА в размера необходим за възстановяването им, както и за нематериални щети в размер на иска на трети лица спрямо ОПЕРАТОРА, в случай че има решение на съда. 27.2. Неправомерно ползване е налице в следните случаи: 27.2.1.когато услугата не се ползва по предназначение 27.2.2.когато услугата се ползва по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други ПОТРЕБИТЕЛИ и/или причинява тяхното ощетяване. Констатирането на неправомерно ползване на услугата става на базата на жалби от потърпевши потребители и/или на базата на следене на трафика по IP/MAC адрес от страна на ОПЕРАТОРА. Всички спорове се разрешават по възможност чрез договаряне между страните, а при невъзможност - по съдебен ред. При отстраняване на повредите ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е длъжен да ползва услугите на ОПЕРАТОРА, но трябва да съгласува и да получи одобрение на ОПЕРАТОРА за техническите параметри и марката на оборудването, както и за начина и сроковете за изпълнение. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е организирал отстраняването на повредите, ОПЕРАТОРА го приема чрез приемателен протокол, подписан от двете страни; 27.2.3.когато нанася материални щети на техническите средства на ОПЕРАТОРА вследствие на умисъл или небрежност 27.2.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носи отговорност при кражба на оборудването на ОПЕРАТОРА, когато кражбата е установена с акт на съответните български власти и ОПЕРАТОРА е информиран писмено за това в седемдневен срок от издаване на съответният акт. 28.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички пресрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

РАЗДЕЛ X Цени. Условия за заплащане на услугите

29.ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва 29.1.еднократна цена за активиране на услугите, за които в сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване в мрежата при сключване на индивидуалния договор и не се връща при прекратяването му; 29.1.месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРБИТЕЛЯ. месечната цена се заплаща срок до 3 / три/дни от началото на всеки текущ месец.

30.Цените за предоставените услуги се заплащат: 30.1.в офисите на ОПЕРАТОРА, находящи се на адреси: гр.Банско, ул. България 22, гр. Разлог, ул. Братя Кулини 8 30.2.актуална банкова сметка – предоставена от служителите в офисите

31.Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат по цени съгласно действащия в момента ценоразпис на ОПЕРАТОРА.

32.ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.

33.ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценова листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува в в срок от 7 дни преди влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на потребителите на своята интернет страница - http://gnet1.net. както и в офисите си.

РАЗДЕЛ XI Продължаване и прекратяване на договора за услуги

34.Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава автоматично, ако никоя от страните не е заявила предварително желанието си да прекрати договора, съгласно т.6 от настоящите Общи условия.

35.Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява: 35.1.в срока, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните; 35.2.едностранно от ПОТРБИТЕЛЯ съгласно т.19.8 от тези Общи условия 35.3.едностранн от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените, съгласно настоящите Общи условия; 35.4.едностранно без предизвестие ат ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията по Общите условия; (35.5. незабавно при настъпване на обстоятелства с непреодолима сила; 35.6.незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган; 35.7.незабавно при заличаване на регистрация на ОПЕРАТОРА по общата лицензия/ отнемане на Лицензията;

РАЗДЕЛ XII Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.

36.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения .

37.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по настоящите Общи условия, като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации

38.Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на Раздел VI от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XIII Решаване на спорове

39.Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XIV Изменения и допълнения на Общите условия

40.ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в общите условия но предложения на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.

41.ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.

42.ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия за ПОТРБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията на която предоставя услугите, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора

43.Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като ги предостави на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на своята интернет страница - http://gnet1.net и в офисите си, като им даде седемдневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети.

РАЗДЕЛ XV Приложим закон

44.По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XVI Допълнителни условия

45.1.Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страна по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

45.2.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени па посочения в договора адрес.

46.Всички уведомления за промяна на настоящите Общи условия, включително и при заварено положение, както и промяна в цената на услугата, адреси на нови офиси и други данни с които се идентифицира ОПЕРАТОРА както и уведомления за планирани ремонти, профилактики и други, които могат да доведат до прекъсване, спиране или влошено качество на услугата се довеждат до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ писмено, като под писмено се разбира:

47.1. Публикуване на уеб страницата на ОПЕРАТОРА и/или чрез SMS или факс ако ПОТРБИТЕЛЯТ е предоставил GSM или факс номер за връзка с него. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при смяна или спиране на предоставения за връзка номер, ако не е уведомен за това.

47.2.ОПЕРАТОРА не носи никаква отговорност за неинформирането на ПОТРЕБИТЕЛИ, които са пресрочили плащанията си съгласно т.9.3 от настоящите Общи условия до уреждане на задължения им. В случаи че някоя от клаузите на тези Обши условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали '

© GNET 2000 - 2023

-- Сайта е в процес на разработка --